تورها
20 90 88 22 - 021 , 40 36 57 22 - 021 ثبت نام ارتباط با ما تبلیغات

تور اروپا

تور ایتالیا + اسپانیا نوروز 96

تور ایتالیا + اسپانیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۶ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ایتالیا نوروز 96

تور ایتالیا نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۵ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ایتالیا نوروز 96

تور ایتالیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۱۸ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۸۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور اسپانیا + پرتغال نوروز 96

تور اسپانیا + پرتغال نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۳ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۸۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ترکیبی اروپا نوروز 96

تور ترکیبی اروپا نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۵ شب و ۱۶ روز تور ترکیبی اروپا ( تور ایتالیا + اسلونی + مجارستان + چک + اتریش ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۰ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۹۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ایتالیا + آلمان + هلند نوروز 96

تور ایتالیا + آلمان + هلند نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۱ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۹۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ایتالیا + سوئیس + فرانسه نوروز 96

تور ایتالیا + سوئیس + فرانسه نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۰ شب و ۱۱ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۳۰ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + اسپانیا نوروز 96

تور فرانسه + اسپانیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۰ شب و ۱۱ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۳۲ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور اسپانیا نوروز 96

تور اسپانیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۱ شب و ۱۲ روز تور اسپانیا با پرواز آلیتالیا نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۱۸ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۳۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور اسپانیا نوروز 96

تور اسپانیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۸ شب و ۹ روز تور ترکیبی اسپانیا با پرواز آلیتالیا نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۶ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۹۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ترکیبی اسپانیا نوروز 96

تور ترکیبی اسپانیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اسپانیا با پرواز ترکیش نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۴ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۷۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۸ شب و ۹ روز تور فرانسه + ایتالیا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۳ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۰۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۸ شب و ۹ روز تور فرانسه + ایتالیا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۱۷ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + اسپانیا + ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه + اسپانیا + ایتالیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۳ شب و ۱۴ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۶ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۵۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + اسپانیا + ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه + اسپانیا + ایتالیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۳ شب و ۱۴ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۳ ۰ ۴۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه ( پاریس )  نوروز 96

تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۱ شب و ۱۲ روز تور فرانسه ( پاریس ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۴ ۰ ۴۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۲۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۷ شب و ۸ روز تور فرانسه ( پاریس ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۷ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۴۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۷ شب و ۸ روز تور فرانسه ( پاریس ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۵ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۲۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + بلژیک + هلند + آلمان نوروز 96

تور فرانسه + بلژیک + هلند + آلمان نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۳ شب و ۱۴ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۱۶ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + بلژیک + هلند نوروز 96

تور فرانسه + بلژیک + هلند نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۲ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور نمایشگاهی ایتالیا 17 اسفند 95

تور نمایشگاهی ایتالیا 17 اسفند 95

پرواز - آلیتالیا ۵ شب و ۶ روز تور نمایشگاهی ( MADE EXPO ) ایتالیا با پرواز آلیتالیا ویژه 17 اسفند 95
آژانس مسافرتی آبا پرواز تلفن: 02188140470
۴۵ ۲ ۱۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۱۰۰ یورو + ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
 تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور فرانسه ( پاریس ) با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الفبای سفر پارسیان تلفن: 02144017200 / 0214935 خط ویژه
۴۰ ۰ ۲۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۳۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور بلغارستان ( بانسکو ) زمستان 95

تور بلغارستان ( بانسکو ) زمستان 95

پرواز - ایرفلوت ۴ شب و ۵ روز تور بلغارستان ( بانسکو ) ویژه اسکی با پرواز ایرفلوت زمستان 95
آژانس مسافرتی الفبای سفر پارسیان تلفن: 02144017200 / 0214935 خط ویژه
۴۴ ۲ ۱۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور ایتالیا + فرانسه نوروز 96

تور ایتالیا + فرانسه نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۴ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۹ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۲۸ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور فرانسه + اسپانیا + اتریش نوروز 96

تور فرانسه + اسپانیا + اتریش نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۳ شب و ۱۴ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۳۰ ۰ ۳۹ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ایتالیا + اتریش + مجارستان نوروز 96

تور ایتالیا + اتریش + مجارستان نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۸ شب و ۹ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۴۶ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۶۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ایتالیا نوروز 96

تور ایتالیا نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۷ شب و ۸ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۵۷ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۱۹۰ یورو مشاهده و خرید
تور ایتالیا + آلمان + هلند نوروز 96

تور ایتالیا + آلمان + هلند نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۴۷ ۰ ۴۴ روز و ۳ ساعت و ۳۱ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۷۹۰ یورو مشاهده و خرید
ثبت نام در خبرنامه

در خبرنامه کافه گردش عضو شوید

کافه گردش شما را از بهترین پیشنهادهای تور ، هتل ، بلیط ، رستوران و تفریحات با خبر می کند